Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử

Ngày viết: 22.03.2021

Total 31 Books Found!

, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh Speaking – Unit 3
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh Grammar – Unit 3
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành QT Lữ hành –...
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành KTCB – Unit 7
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành KTCB – Unit 1
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tin học cơ bản
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Tiếng Anh ngành HDDL
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pháp luật
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pháp luật
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Giáo dục Chính trị
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Giáo dục Chính trị
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Tài liệu Giáo dục thể chất
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Tài liệu Giáo dục thể chất
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Pháp luật Hình sự
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Bài giảng Giáo dục Chính trị
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tin học
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Tài liệu Giáo dục Quốc phòng & An ninh
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Tin học
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Tài liệu Giáo dục Quốc phòng & An ninh
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình tin học ứng dụng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: PGS.TS Hàn Viết Thuận
, Thư viện điện tử
Giáo trình pháp luật doanh nghiệp
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: PGS TS Bùi Ngọc Sơn
, Thư viện điện tử
Giáo trình hành vi tổ chức
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: PGS TS Bùi Anh Tuấn,PGS.TS Phạm Thúy Hương
, Thư viện điện tử
Bài giảng quản lý chất lượng
Thể loại: 1. Tài liệu Chuyên ngành, 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pháp luật trung cấp 2020
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chính trị cao đẳng 2019
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Pháp luật cao đẳng 2020
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Giáo trình Chính trị trung cấp 2020
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Sách điện tử
, Thư viện điện tử
Tài liệu dạy học môn giáo dục quốc phòng và...
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang
, Thư viện điện tử
Tài liệu dạy học môn giáo dục quốc phòng và...
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang
, Thư viện điện tử
Giáo trình thanh toán quốc tế
Thể loại: 1.9. Các môn chung - cơ bản Tác giả: Hà Văn Hội