Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Nhiệm vụ – Quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược phát triển Trường, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Pháp luật.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Pháp luật.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn hoạt động của Trường.

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực có liên quan đến du lịch nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo quy định của Pháp luật.

8. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trường tinh giản, hoạt động hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

9. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Pháp luật.

11. Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

12. Xây dựng trang điện tử (Website) của Trường, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin của Trường, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường cao đẳng, các Bộ, ngành có liên quan.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ Trường Cao đẳng và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

(Trích Điều 5, chương II, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang)

Lượt xem: 402

Bài viết liên quan