Hotline Tuyển sinh: 0359.130.130
Chào mừng bạn đến với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang!

Ban giám hiệu Nhà trường

ThS-NCS. NGUYỄN DOÃN THÀNH
Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng
Điện thoại: (0258) 3 551 055
Fax: (058) 3 551 938
Email: ndthanh@ntc.edu.vn
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động của Trường và Chủ tịch các Hội đồng tư vấn của Trường.
Trực tiếp điều hành chỉ đạo các lĩnh vực sau:
– Công tác chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển Trường;
– Công tác Tổ chức cán bộ;
– Công tác Tài chính Kế toán;
– Công tác Đào tạo;
– Công tác Nghiên cứu khoa học;
– Công tác liên kết đào tạo;
– Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ;
– Công tác Kiểm định chất lượng và Hợp tác quốc tế;
– Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;
– Công tác Phòng chống tham nhũng;
– Công tác Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
– Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
Đơn vị trực tiếp phụ trách:
– Tất cả các Phòng, Khoa và Trung tâm.
TS. NGUYỄN ĐỨC TÂN
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (số máy lẻ 202)
Email: ndtan@ntc.edu.vn
Lĩnh vực phụ trách:
– Công tác Hành chính quản trị;
– Công tác Cải cách hành chính;
– Công tác xây dựng Đảng;
– Các hoạt động dịch vụ của Trường;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng;Đơn vị trực tiếp phụ trách:
– Phòng Hành chính Quản trị;
– Trung tâm Dịch vụ;
– Ban Quản lý Ký túc xá;
ThS. ĐOÀN XUÂN NHÂN
Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: (058) 3 551 777 (số máy lẻ 105)
Email: dxnhan@ntc.edu.vn
Lĩnh vực phụ trách:
– Công tác Chính trị và quản lý Học sinh, sinh viên;
– Công tác Tư vấn tuyển sinh chính quy;
– Công tác Tư vấn tuyển dụng việc làm;
– Công tác Thi đua khen thưởng của trường và HSSV;
– Công tác quản lý HSSV Khu Ký túc xá;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng.Đơn vị trực tiếp phụ trách:
– Phòng Công tác Học sinh, sinh viên;
Lượt xem: 382

Bài viết liên quan